Politechnika Poznańska

Centrum Praktyk i Karier
Studentów i Absolwentów

    English version
Menu
Kontakt
Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 7:30 - 15:00

ul. Piotrowo 3, pok. 327
(budynek z zegarem)
61-138 Poznań
tel 048 61 6652010
fax 048 61 6652770
cpk@put.poznan.pl
Era Inżyniera
www.ei.put.poznan.pl
Wiedza dla gospodarki
http://www.wdg.put.poznan.pl/
KGOW
http://kgow.put.poznan.pl/
Oferty Ernst & Young

Partnerzy
Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu
Wojewódzki Urząd Pracy


www.fundacjapp.poznan.pl

www.afera.com.pl

karieria.com.pl

globaltalents.pl

Praca Poznań

Akademia Alana Bita

Księgarnia Między Słowami

Stowarzyszenie Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej 'Nieprzeciętni'

Job-Tech.pl
 
Galeria
EDUKACJA A WYMAGANIA RYNKU - panel dyskusyjny
21-12-2004 (aktualizacja 20-05-2010)Celem spotkania było z

14 października tego roku, w ramach VII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, odbył się na naszej Uczelni panel dyskusyjny na temat „Edukacja a wymagania rynku” pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Organizatorami imprezy bylo Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej (pani Maria Repczyńska) przy współudziale Koła Naukowego Centrum Promocji Inżynierów (pani Anna Marszałkiewicz). Miałem przyjemność prowadzić podjętą dyskusję.

definiowanie oczekiwań pracodawców w stosunku do naszych absolwentów i dyskusja na temat przyszłości kształcenia w świetle wymagań akredytacyjnych i wymagań rynku. Po krótkim wprowadzeniu do tematu i nakreśleniu misji współczesnej edukacji i ograniczeń naszej działalności przedstawiliśmy aktualne formy działalności CPK PP oraz CPI. Koncentrują się one głównie na zbudowaniu mostów między dydaktyką uczelni a praktycznym wykorzystaniem umiejętności oraz na skojarzeniu aktywności studentów praktykantów i absolwentów z przemysłem.

Cieszymy się, że nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele jednostek gospodarczych, tradycyjnie od lat utrzymujących stały kontakt z Politechniką i wykazujących troskę o jakość kształcenia dającą młodym ludziom szansę na współczesnym rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyli i swoje prezentacje przedstawili reprezentanci Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz firm Adecco, Volkswagen, AKPiA, H. Cegielski Poznań, MPK Poznań, Orlen Petrozachód oraz Philips Lighting Poland.

Wszystkie uczestniczące w konferencji przedsiębiorstwa zatrudniają inżynierów, w tym i absolwentów naszej uczelni. Jak wynika z  przeprowadzonych badań prezentowanych przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zatrudnienie bez problemów znajdują absolwenci kierunków Informatyka, Automatyka i Zarządzanie, Fizyka Techniczna oraz Elektronika. Rozwijającymi się sektorami pracy są technologie internetowe, finanse, telekomunikacja i logistyka.

Główny temat panelu stanowiły różnice pomiędzy sposobem przygotowywania studentów przez naszą uczelnię, a oczekiwaniami pracodawców. Pracodawcy oczekują oczywiście kompetencji inżynierskich i podkreślali siłę przygotowania teoretycznego studentów i absolwentów, zaś pewne słabości w dziedzinach technologicznych. Deklarowali daleko idącą pomoc, choćby poprzez praktyki studenckie podkreślając jednak celowość ich zasadniczego wydłużenia (nawet do jednego semestru). Okazało się, nie pierwszy raz, że dziś warunkiem koniecznym zatrudnienia kadry inżynierskiej, zwłaszcza w dobrych firmach o korzeniach i współpracy międzynarodowej, jest lepsza znajomość języków obcych. Obecnie jest to ważna umiejętność brana pod uwagę podczas większości procesów rekrutacyjnych. Równie silnie podkreślano umiejętności łatwego zawierania kontaktów interpersonalnych oraz sprawnej i kompetentnej prezentacji swoich kwalifikacji i wyników prac. Od absolwentów oczekuje się również większych umiejętności organizacyjnych pracy, kompetencji społecznych, znajomości środowiska biznesowego. Istotna jest umiejętność podejmowania prac interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów w zespołach, w których każdy z uczestników wnosi inne kompetencje. Ważnym problemem są również zbyt krótkie praktyki odbywane przez studentów. Dla porównania młodzież z Francji odbywa w Polsce aż sześciomiesięczne praktyki, podczas których pracuje nad konkretnymi projektami i zadaniami, a na koniec broni swoją pracę przed komisją w skład której wchodzą z jednej strony opiekunowie praktyk z ramienia uczelni, z drugiej zaś pracodawcy. Wydaje się, że celowe jest zwiększenie długości obowiązkowych kierunkowych praktyk studenckich. Osobną kwestią pozostaje sposób finansowania tych praktyk. Możliwe jest, że przy oczekiwanym przez przemysł wydłużeniu czasu trwania praktyki byłby on zainteresowany także finansowym wspieraniem studentów, którzy dobrze zorganizowani potrafią zostawić wartościowe efekty swojej pracy.

Oczywiście podczas panelu były poruszone również silne strony nauczania na naszej Uczelni, jednakże głównie kładziono nacisk na to, co należy zmienić, aby zmniejszyć ryzyko bezrobocia wśród absolwentów Politechniki Poznańskiej.

Na koniec panelu do głosu doszli studenci; niestety nielicznie reprezentujący zasadniczy podmiot całej dyskusji. Między innymi zauważyli, że pracodawcy zbyt mało środków chcą przeznaczać na doszkalanie pracowników. Nie jest bowiem możliwe - tak naprawdę - prowadzić nauczania na Politechnice w taki sposób, aby każdy absolwent był dokładnie przygotowany do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku. Zawsze potrzebny jest okres przejściowy na doszkolenie. Nie zawsze podoba się to jednak pracodawcom, którzy musieliby ponosić koszty z tytułu jeszcze nie w pełni efektywnego pracownika. To co każdy student powinien wynieść z Uczelni, to umiejętność szybkiego uczenia się i reagowania na zmieniające się ciągle środowisko pracy.

Organizacja panelu dyskusyjnego zapoczątkowała współpracę pomiędzy Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów, a Centrum Promocji Inżynierów. Obie jednostki mają nadzieję, że ich wspólne działania dadzą więcej niż wynika to ze zwykłego zsumowania ich potencjału, czyli nastąpi efekt synergii. Do współpracy zostali zaproszeni również wszyscy goście konferencji. Tylko połączone siły mogą przynieść jakikolwiek pozytywny rezultat w przygotowaniu absolwentów do konkurowania na dzisiejszym rynku pracy.

Tomasz Lodygowski
     Vice-Rector for Education
Poznan University of Technology
ul. Pl. Marii Sklodowskiej Curie 5
    Copyright © 2004-2008  cpk.put.poznan.pl, All rights reserved Strona stworzona przez CZSK PP