Ubezpiecznie NNW

Fornalik Łukasz, 2019-06-25 10:42
NNW, ubezpieczenie, PP

Drodzy Studenci,
w związku z praktykami studenckimi, odbywanymi w okresie letnim, informujemy że Politechnika Poznańska zapewnia ubezpieczenie:

1. Od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Polisa grupowa obejmuje 4 tygodnie lub 6 tygodni obowiązkowych praktyk (w zależności od wydziału), w okresie:
01.07.2019 r. - 30.09.2019 r.

W załączniku:
• Certyfikat Ubezpieczeniowy (można go wydrukować i dostarczyć pracodawcy),
• Oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Na czas praktyk dłuższy niż obowiązkowe należy wykupić ubezpieczenie we własnym zakresie.

Jak uzyskać pomoc lub zgłosić szkodę ?

• Zadzwoń do CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA - +48 502 308 308 lub +48 801 308 308
• Można zgłosić szkodę on–line na stronie www.warta.pl
• Lub przez profil Warty w aplikacji Facebook Messenger

2. Ubezpieczenie OC
Studenci są objęci ubezpieczeniem OC - za szkody powstałe w czasie wszelkich zajęć, spotkań, wyjść, wyjazdów, imprez, targów, wystaw, konferencji, sympozjów oraz innych wydarzeń: naukowych, dydaktycznych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych, samorządu studenckiego, kół naukowych itp. związanych z działalnością Uczelni.

Ubezpieczyciel: Warta
Nr polisy : 912700243709


Przypominamy! Biuro Karier nie jest centrum ubezpieczeń.

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dane kontaktowe: e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: +48 61 665 3639.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Piotra Otomańskiego, e-mail: iod@put.poznan.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 4.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy (§ 19.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
  5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tak jak w tym przypadku, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się użytkownika. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
  7. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.