Dla studenta

niezbędnik studenta, praktyki, formalności
Centrum praktyk i karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie przygotowania CV, doradztwa oraz znalezieniu pracy, praktyki lub stażu.

Niezbędnik praktykanki. Niebędnik praktykanta. Ważne informacje.

 1. Maksymalna dzienna norma praktyki wynosi 8 godzin.
 2. Tygodniowy wymiar czasu wynosi maksymalnie 40 godzin.
 3. Przedsiębiorca może skierować praktykanta/tkę na delegację pod warunkiem, że jej koszt pokrywa Przedsiębiorca.
 4. Po przyjęciu na praktykę Praktykant/ka ma obowiązek skontaktować się z Przedsiębiorstwem w celu uzyskania informacji, czy wymagane są badania lekarskie. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wskazać czynniki szkodliwe. Skierowania wystawiane są przez CPiK, przed rozpoczęciem praktyki.
 5. W zależności od wydziału, z którego jest praktykant/ka, potrzebna jest zgoda opiekuna praktyk lub promotora na odbycie praktyki w danym przedsiębiorstwie.
 6. Każdy student udający się na obowiązkową praktykę w terminie 1.07-30.09.2020r. jest ubezpieczony od NNW oraz posiada ubezpieczenie OC.

Kwestie formalne i dokumenty

Jeśli przedsiębiorstwo podpisało porozumienie z Politechniką Poznańską

Wyślij wiadomość na adres cpk@put.poznan.pl z prośbą o wystawienie skierowania. W treści wiadomości powinny znajdować się:
 • imię i nazwisko
 • wydział, kierunek
 • nazwę przedsiębiorstwa
 • termin odbywanej praktyki (od.../.../... do.../.../...)
 • opiekuna po stronie uczelni (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon)
 • opiekuna po stronie przedsiębiorstwa (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon)

 • Przypominamy również o tzw. "etykiecie" dotyczącej pisania wiadomości mailowych tzn:
 • wiadomość zaczynamy od zwrotu grzecznościowego typu: Szanowni Państwo, Dzień dobry itp.
 • krótkie nawiązanie o co chodzi
 • Zakończenie np: Z poważaniem, Pozdrawiam itp.
 • Bardzo wielu studentów ma z tym problem ;)
Sprawdź TUTAJ czy przedsiębiorstwo, w którym chcesz odbyć praktykę podpisało z Politechniką Poznańską porozumienie o współpracy.
Dokument będzie do odbioru w biurze CPiK, o czym poinformujemy mailowo. Skierowanie wystawione zostanie najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem praktyki.

UWAGA! Nie ma możliwości wystawienia skierowania po rozpoczęciu praktyki, w trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu.

Jeśli przedsiębiorstwo NIE podpisało porozumienia z Politechniką Poznańską

Wyślij wiadomość na adres cpk@put.poznan.pl z informacją o wyrażonej zgodzie przez przedsiębiorstwo o przyjęciu na praktykę. W treści wiadomości powinny znajdować się:
 • imię i nazwisko
 • wydział, kierunek
 • nazwę przedsiębiorstwa
 • termin odbywanej praktyki (od... do....)
 • opiekuna po stronie uczelni (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon)
 • opiekuna po stronie przedsiębiorstwa (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon)
CPiK podejmie kontakt z przedsiębiorstwem w celu ustalenia formy współpracy (porozumienie lub umowa trójstronna).
Czas oczekiwania na podpisanie umowy trójstronnej może wynosić do 14 dni.

Załącznikiem do umowy jest plan praktyk. Bez tego dokumentu umowa nie zostanie podpisana. Prosimy o dostarczenie planu praktyk do każdego egzemplarza umowy - nie jesteśmy punktem ksero :)

Nie ma możliwości wystawienia umowy trójstronnej po rozpoczęciu praktyki, w trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu
Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dane kontaktowe: e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: +48 61 665 3639.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Piotra Otomańskiego, e-mail: iod@put.poznan.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 4.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy (§ 19.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tak jak w tym przypadku, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się użytkownika. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
 7. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.