Dla studenta

niezbędnik studenta, praktyki, formalności
Centrum praktyk i karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie przygotowania CV, doradztwa oraz znalezieniu pracy, praktyki lub stażu.

Niezbędnik praktykanki. Niebędnik praktykanta. Ważne informacje.

 1. Maksymalna dzienna norma praktyki wynosi 8 godzin.
 2. Tygodniowy wymiar czasu wynosi maksymalnie 40 godzin.
 3. Przedsiębiorca może skierować praktykanta/tkę na delegację pod warunkiem, że jej koszt pokrywa Przedsiębiorca.
 4. Po przyjęciu na praktykę Praktykant/ka ma obowiązek skontaktować się z Przedsiębiorstwem w celu uzyskania informacji, czy wymagane są badania lekarskie. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wskazać czynniki szkodliwe. Skierowania wystawiane są przez CPiK, przed rozpoczęciem praktyki.
 5. W zależności od wydziału, z którego jest praktykant/ka, potrzebna jest zgoda opiekuna praktyk lub promotora na odbycie praktyki w danym przedsiębiorstwie.
 6. Każdy student udający się na obowiązkową praktykę w terminie 1.07-30.09.2020r. jest ubezpieczony od NNW oraz posiada ubezpieczenie OC.

Kwestie formalne i dokumenty

Jeśli przedsiębiorstwo podpisało porozumienie z Politechniką Poznańską

Wyślij wiadomość na adres cpk@put.poznan.pl z prośbą o wystawienie skierowania. W treści wiadomości powinny znajdować się:
 • imię i nazwisko
 • wydział, kierunek
 • nazwę przedsiębiorstwa
 • termin odbywanej praktyki (od.../.../... do.../.../...)
 • opiekuna po stronie uczelni (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon)
 • opiekuna po stronie przedsiębiorstwa (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon)

 • Przypominamy również o tzw. "etykiecie" dotyczącej pisania wiadomości mailowych tzn:
 • wiadomość zaczynamy od zwrotu grzecznościowego typu: Szanowni Państwo, Dzień dobry itp.
 • krótkie nawiązanie o co chodzi
 • Zakończenie np: Z poważaniem, Pozdrawiam itp.
 • Bardzo wielu studentów ma z tym problem ;)
Sprawdź TUTAJ czy przedsiębiorstwo, w którym chcesz odbyć praktykę podpisało z Politechniką Poznańską porozumienie o współpracy.
Dokument będzie do odbioru w biurze CPiK, o czym poinformujemy mailowo. Skierowanie wystawione zostanie najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem praktyki.

UWAGA! Nie ma możliwości wystawienia skierowania po rozpoczęciu praktyki, w trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu.

Jeśli przedsiębiorstwo NIE podpisało porozumienia z Politechniką Poznańską

Wyślij wiadomość na adres cpk@put.poznan.pl z informacją o wyrażonej zgodzie przez przedsiębiorstwo o przyjęciu na praktykę. W treści wiadomości powinny znajdować się:
 • imię i nazwisko
 • wydział, kierunek
 • nazwę przedsiębiorstwa
 • termin odbywanej praktyki (od... do....)
 • opiekuna po stronie uczelni (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon)
 • opiekuna po stronie przedsiębiorstwa (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon)
CPiK podejmie kontakt z przedsiębiorstwem w celu ustalenia formy współpracy (porozumienie lub umowa trójstronna).
Czas oczekiwania na podpisanie umowy trójstronnej może wynosić do 14 dni.

Załącznikiem do umowy jest plan praktyk. Bez tego dokumentu umowa nie zostanie podpisana. Prosimy o dostarczenie planu praktyk do każdego egzemplarza umowy - nie jesteśmy punktem ksero :)

Nie ma możliwości wystawienia umowy trójstronnej po rozpoczęciu praktyki, w trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.