Dla studenta / Praktyki

niezbędnik studenta, praktyki, formalności
Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych takich jak CV czy list motywacyjny, doradztwo zawodowe oraz pomoc w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu.

NIEZBĘDNIK PRAKTYK - Zbiór najważniejszych informacji

 1. Wytyczne dotyczące praktyk znajdują się w regulaminie praktyk dostępnym na stronie internetowej wydziału.
 2. Maksymalna dzienna norma praktyki wynosi 8 godzin
 3. Tygodniowy wymiar czasu wynosi maksymalnie 40 godzin
 4. Przedsiębiorca może skierować praktykanta/tkę na delegację pod warunkiem, że jej koszt pokrywa Przedsiębiorca.
 5. Badania medycyny pracy - po otrzymaniu zgody na odbycie praktyki Praktykant/ka ma obowiązek skontaktować się z Przedsiębiorstwem w celu uzyskania informacji, czy wymagane są badania lekarskie. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wskazać czynniki szkodliwe. Jeśli takowych nie wskaże jest to równoznaczne z tym, że nie są wymagane.
  Jeżeli student/ka przy przyjęciu na studia wykonywał badania medycy pracy, wówczas po zaświadczenie zgłasza się do dziekanatu / ZCO (kierunki: architektura, architektura wnętrz, budownictwo, budownictwo zrównoważone, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria farmaceutyczna, inżyniera środowiska, technologia chemiczna, technologie obiegu zamkniętego i technologie ochrony środowiska).
  W innym przypadku skierowania wystawiane są przez CPiK, przed rozpoczęciem praktyki.
 6. Student na czas obowiązkowych praktyk (zgodnie z harmonogramem roku akademickiego i regulaminem) jest ubezpieczony w zakresie NNW i OC. Certyfikat ubezpieczenia NNW będzie dostępny do pobrania ze strony CPiK.

Jeśli przedsiębiorstwo podpisało porozumienie z Politechniką Poznańską

- Wypełnij WSTĘPNĄ ZGODĘ PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ (Załącznik nr 1),
- zdobądź pieczątkę i podpis osoby upoważnionej z przedsiębiorstwa na wstępnej zgodzie,
- przekaż do akceptacji opiekunowi praktyk z Uczelni,
- załącz skan wstępnej zgody do maila,
- wyślij wiadomość na adres cpk@put.poznan.pl z prośbą o wystawienie skierowania. W treści wiadomości powinny znajdować się:
 • imię i nazwisko,
 • wydział, kierunek,
 • pełna nazwa przedsiębiorstwa,
 • termin odbywanej praktyki (od.../.../... do.../.../...),
 • w wymiarze ..... tygodni (podać ilość tygodni),
 • w wymiarze ..... godzin tygodniowo (podać ilość godzin w tygodniu),
 • opiekun po stronie uczelni (imię i nazwisko, adres e-mail),
 • opiekun po stronie przedsiębiorstwa (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon),
 • informacja czy praktyka jest płatna czy bezpłatna.

 • Przypominamy również o tzw. "etykiecie" dotyczącej pisania wiadomości mailowych tzn:
 • wiadomość zaczynamy od zwrotu grzecznościowego typu: Szanowni Państwo, Dzień dobry itp.
 • krótkie nawiązanie o co chodzi
 • zakończenie np: Z poważaniem, Pozdrawiam itp.
 • Bardzo wielu studentów ma z tym problem ;)


Sprawdź TUTAJ czy przedsiębiorstwo, w którym chcesz odbyć praktykę podpisało z Politechniką Poznańską porozumienie o współpracy.
Prosimy o wysłanie maila do CPK z danymi niezbędnym do wystawienia skierowania przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki.
Dokument będzie do odbioru w biurze CPiK, o czym poinformujemy mailowo. Skierowanie wystawione zostaje zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych.

UWAGA!
Nie ma możliwości wystawienia skierowania po rozpoczęciu praktyki, w trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu.

Jeśli przedsiębiorstwo NIE podpisało porozumienia z Politechniką Poznańską

- Wypełnij WSTĘPNĄ ZGODĘ PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ (Załącznik nr 1),
- zdobądź pieczątkę i podpis osoby upoważnionej z przedsiębiorstwa na wstępnej zgodzie,
- przekaż do akceptacji opiekunowi praktyk z Uczelni,
- załącz skan wstępnej zgody do maila,
- wyślij wiadomość na adres cpk@put.poznan.pl. W treści wiadomości powinny znajdować się:
 • imię i nazwisko,
 • wydział, kierunek,
 • pełna nazwa przedsiębiorstwa,
 • termin odbywanej praktyki (od.../.../... do.../.../...),
 • w wymiarze ..... tygodni (podać ilość tygodni),
 • w wymiarze ..... godzin tygodniowo (podać ilość godzin w tygodniu),
 • opiekun po stronie uczelni (imię i nazwisko, adres e-mail),
 • opiekun po stronie przedsiębiorstwa (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon),
 • informacja czy praktyka jest płatna czy bezpłatna.

4 egzemplarze umowy trójstronnej (w oryginale - nie mogą być to kserokopie lub skany) z podpiętym planem praktyk i wstępną zgodą (również w 4 egzemplarzach) należy przesłać / dostarczyć do naszego biura minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem praktyk. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zmienić termin praktyk na późniejszy.


Praktyka wewnątrz struktur PP

- Wypełnij WSTĘPNĄ ZGODĘ PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ (Załącznik nr 1),
- zdobądź pieczątkę i podpis Dyrektora Instytutu PP na wstępnej zgodzie,
- przekaż do akceptacji opiekunowi praktyk z Uczelni,
- wypełnij ZOBOWIĄZANIE WEWNĘTRZNE (Załącznik nr 7), podpisz i wydrukuj je w 3 egzemplarzach,
- dostarcz dokumenty do CPiK wraz z podpiętą Wstępną zgodą do każdego egzemplarza zobowiązania - zostanie nadany nr umowy - (pamiętaj o wypełnieniu sekcji /skrót nazwy wydziału/rok),
- przekaż do podpisania przez Dyrektora Instytutu PP.


Zaliczenie na podstawie doświadczenia zawodowego

- Pobierz i wypełnij WNIOSEK O ZALICZENIA PRAKTYK NA PODSTAWIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO,
- Zgłoś się do opiekuna praktyk na studiowanym kierunku wraz z podpisaną wcześniej umową.


WAŻNE INFORMACJE

 • - Wszelkie wątpliwości dotyczące praktyk (czasu ich trwania, planu, a przede wszystkim ich zaliczenia) proszę konsultować z opiekunem praktyk na wydziale lub przeczytać w wydziałowym regulaminie praktyk
 • - CPK nie jest odpowiedzialne za zaliczenie praktyk - zaliczenie odbywa się bezpośrednio na Wydziale, u opiekuna.
 • - Jeżeli firma wymaga zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta to z prośbą o taki dokument, należy się udać do dziekanatu.

 • Regulamin z załącznikami

  REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
  - WSTĘPNĄ ZGODĘ PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ (Załącznik nr 1),
  - WNIOSEK O ZALICZENIA PRAKTYK NA PODSTAWIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO(Załącznik nr 2),
  - ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI(Załącznik nr 3),
  - ZOBOWIĄZANIE WEWNĘTRZNE (Załącznik nr 7),
  CPiK podejmie kontakt z przedsiębiorstwem w celu ustalenia formy współpracy (porozumienie lub umowa trójstronna).
  Czas oczekiwania na podpisanie umowy trójstronnej może wynosić do 14 dni.

  Załącznikiem do umowy jest plan praktyk. Bez tego dokumentu umowa nie zostanie podpisana. Prosimy o dostarczenie planu praktyk do każdego z czterech egzemplarza umowy - nie jesteśmy punktem ksero :)

  Nie ma możliwości wystawienia umowy trójstronnej po rozpoczęciu praktyki, w trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu

  Umowa powinna być wypełniona na komputerze. Nieczytelne umowy nie będą przyjmowane.
  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

  1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
  2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
  3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
  a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
  b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
  d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
  4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
  5) Odbiorcami danych mogą być:
  a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
  6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
  10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.