Oferty pracy

Wyszukiwanie ofert.

Junior Java Developer

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08159/2023, ważna do 2023-04-22
woj. wielkopolskie/Poznań /Umowa o pracę

Business Analyst

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08158/2023, ważna do 2023-04-22
woj. wielkopolskie/Poznań /Umowa o pracę
woj. wielkopolskie/Pudliszki/Płatny staż

Technolog

PGO S.A. Odlewnia Żeliwa Śrem
08156/2023, ważna do 2023-04-22
woj. wielkopolskie/Śrem/Umowa o pracę

Stażysta w Dziale Technologii

PGO S.A. Odlewnia Żeliwa Śrem
08155/2023, ważna do 2023-04-22
woj. wielkopolskie/Śrem/Płatny staż

Zapraszamy na praktyki studenckie

iCOMFORT
08154/2023, ważna do 2023-04-22
woj. wielkopolskie/Poznań/Praktyka

Staż w Centrum Zarządzania Energią - ścieżka Operatorska (f/m/d)

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08153/2023, ważna do 2023-04-22
inne/cała Polska/Płatny staż

Junior Analyst

08152/2023, ważna do 2023-04-06
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Staż w Centrum Zarządzania Energią - ścieżka Serwisowa (f/m/d)

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08151/2023, ważna do 2023-04-22
inne/cała Polska/Płatny staż

Staż w obszarze Wsparcia Technicznego Serwisu (f/m/d)

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08150/2023, ważna do 2023-04-22
woj. wielkopolskie/Poznań/Płatny staż

Staż w obszarze serwisu systemów automatyki budynkowej (f/m/d)

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08149/2023, ważna do 2023-04-22
woj. wielkopolskie/Poznań/Płatny staż
woj. kujawsko-pomorskie/W zależności od miejsca realizacji kontraktu drogowego/Umowa o pracę

Intern - Global Data Services

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08147/2023, ważna do 2023-04-21
woj. wielkopolskie/Poznań/Płatny staż

Application Engineer

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08146/2023, ważna do 2023-04-21
woj. wielkopolskie/Kostrzyn/Umowa o pracę

Inżynier Mechanik _ Tworzenie opisów i Instrukcji Obsługi do Maszyn.

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08145/2023, ważna do 2023-04-21
woj. wielkopolskie/Poznań/Zlecenie

PRAKTYKA: DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

PROMAG S.A.
08144/2023, ważna do 2023-04-20
woj. wielkopolskie/Poznań/Praktyka

PRAKTYKI: DZIAŁ EKSPORTU

PROMAG S.A.
08143/2023, ważna do 2023-04-20
woj. wielkopolskie/Poznań/Praktyka

PRAKTYKI: DZIAŁ IT

PROMAG S.A.
08142/2023, ważna do 2023-04-20
woj. wielkopolskie/Poznań/Praktyka

PRAKTYKI: DZIAŁ MARKETINGU

PROMAG S.A.
08141/2023, ważna do 2023-04-20
woj. wielkopolskie/Poznań/Praktyka

Młodszy Specjalista do Spraw Wsparcia Sprzedaży

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08140/2023, ważna do 2023-04-20
inne/Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Kraków/Umowa o pracę
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.