Oferta InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group dobrowolnego ubezpieczenia NNW

Fornalik Łukasz, 2021-10-28 08:57
nnw, ubezpieczenie, pp


Oferta InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group dobrowolnego ubezpieczenia NNW

dla studentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2021/2022

– okres ubezpieczenia od 01.10.2021 do 30.09.2022 r.


 

Zapoznanie się z ofertą oraz zawarcie umowy ubezpieczenia następuje w formie elektronicznej:

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2) Podaj numer ID Klienta: f5n7g

(albo zeskanuj kod QR znajdujący się na plakacie)

3) Pobierz i  zapoznaj się z OWU, a następnie potwierdź ich otrzymanie.

4) Wybierz klawisz "kup ubezpieczenie".

Do wyboru są trzy warianty ubezpieczenia różniące się wysokością sumy ubezpieczenia i składką:

WARIANT I: podstawowa SU 40 000 PLN i roczna składka 40 PLN

WARIANT II: podstawowa SU 50 000 PLN i roczna składka 48 PLN

WARIANT III: podstawowa SU 60 000 PLN i roczna składka 57 PLN

5) Uzupełnij dane osobowe.

6) Dokonaj zapłaty jednorazowej, rocznej składki (40 PLN albo 48 PLN albo 57 PLN w zależności od wyboru wariantu) za pomocą serwisu transakcyjnego.


Ostateczny termin opłaty składki to 30.11.2021 r.


 

Osoba kontaktowa z  InterRisk:

Andrzej Knapczyk

Specjalista w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

Oddział Poznań

ul. Palacza 144, 60-278 Poznań,

tel. +48 (61) 278 56 00

andrzej.knapczyk@interrisk.pl  www.interrisk.pl


Informacja dot. sposobu zgłoszenia szkody i numerów polis

Zgłoszenia szkody na osobie z umowy ubezpieczenia NNW można dokonać w następujący sposób:

·  internetowo: www.interrisk.pl

·  telefonicznie: InterRisk Kontakt tel. 22 212 20 12 lub 22 575 25 25

·  e-mail: szkody@interrisk.pl

·  pisemnie na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group; ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

·  osobiście w dowolnej jednostce InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (adresy na www.interrisk.pl)

Numery polis:

·         Wariant I SU  40 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer  107694

·         Wariant II SU 50 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer  107696

·         Wariant II SU 60 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer  107713


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.