Konkurs grantowy dla studentów. Wpływaj na przyszłość zrównoważonego transportu

Fornalik Łukasz, 2021-12-14 08:14
konkurs, basf, transport

Konkurs grantowy dla studentów. Wpływaj na przyszłość zrównoważonego transportu

BASF Polska organizuje konkurs dla studentów „Drive Innovation. Przyszłość Zrównoważonego Transportu”. Wyzwanie? Zaprojektowanie innowacyjnego rozwiązania dla branży motoryzacyjno-transportowej. Uczestnicy będą mogli wykazać się wiedzą z zakresu chemii, fizyki i mechaniki. Na zwycięzców czeka nagroda 15 tys. zł oraz wycieczka do centrali BASF w Niemczech.

Jeśli chcesz kreować innowacje w branży motoryzacyjnej i transportowej, a elektromobilność i zrównoważony rozwój to Twój żywioł, koniecznie zbierz grupę i zgłoście swój pomysł w konkursie „Drive Innovation. Przyszłość Zrównoważonego Transportu” organizowanym przez firmę BASF. Nagrodą główną w konkursie jest 15 tys. zł oraz wycieczka do centrali BASF w Ludwigshafen nad Renem.

Organizator stawia przed studentami 4 wyzwania, a zadaniem uczestników jest znalezienie odpowiedzi na przynajmniej jedno z nich:

§       -  ograniczenie emisji spalin

§      -  zwiększenie wydajności energetycznej

§      - zaprojektowanie cyrkularności transportu przyszłości

§      - zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów.

Każda z propozycji powinna obejmować przynajmniej jeden z takich obszarów jak tworzywa sztuczne, lakiery samochodowe, baterie do środków transportu, infrastruktura dla transportu, płyny eksploatacyjne i paliwa, katalizatory. Do projektowania rozwiązania można wykorzystać produkty z portfolio BASF – są to płyny eksploatacyjne, środki smarne, dodatki do paliw, lakiery samochodowe, materiały aktywne katodowo, katalizatory i tworzywa sztuczne.

Do udziału w konkursie może zgłosić się zespół liczący od 2 do 5 osób, w tym opiekun merytoryczny ze strony uczelni. Zgodę uczelni na wzięcie udziału w inicjatywie przez studentów, a także wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 29 kwietnia 2022 roku pod adres email: katarzyna.kowalewska@partners.basf.com.

Na ocenę formularzy i wybranie 6 najlepszych projektów do kolejnej fazy jury ma czas do 17 maja 2022 roku. Drugi etap konkursu, polegający na prezentacji swoich projektów przez uczestników, odbędzie się 31 maja 2022 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2022 roku na stronie konkursu.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i wzór zgody uczelni na udział w konkursie dostępne są na stronie https://www.basf.com/pl/pl/who-we-are/drive-innovation-konkurs-dla-studentow.html.

BASF

BASF to największe na świecie przedsiębiorstwo chemiczne z siedzibą w Niemczech. Prowadzą działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. Więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie www.basf.com.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.