Unilever Internship Programme

Fornalik Łukasz, 2022-06-14 10:18
unilever,program

Szukasz stażu? Właśnie teraz trwa rekrutacja do kolejnej edycji programu stażowego Unilever Internship Programme! Zapraszamy!

Unilever Internship Programme

Program Stażowy w Fabryce Unilever w Poznaniu


Twój zakres obowiązków

W programie Unilever Internship zdobędziesz 6 lub 12-miesięczne doświadczenie na stażu, który daje wyjątkową okazję poznania specyfiki pracy w dynamicznej branży FMCG, szansę nabycia cennego doświadczenia, sprawdzenia własnych kompetencji oraz poznania smaku odpowiedzialności za powierzony projekt. W trakcie trwania stażu, uczestnicy zdobywają doświadczenie, pracując u boku prawdziwych ekspertów.


Miejsce na staż znajdziesz w działach:

• Produkcji – do Twoich zadań będzie należała analiza istniejących procesów na liniach oraz redukcja mikropostojów;

• Finansów – będziesz identyfikował produkty, które przynoszą straty dla fabryki;

• Technologii i Innowacji – w tym dziale czekają na Ciebie zadania związane z optymalizacją procesów produkcyjnych;

• Technicznym – projekt stażowy obejmie obowiązki związane z Utrzymaniem Ruchu.

Nasze wymagania

·         Jeśli chcesz przekonać się jak naprawdę wygląda praca dla jednego z liderów branży FMCG,

·         Jesteś studentem lub absolwentem kierunków technicznych lub związanych z finansami,

·         Twoja dyspozycyjność to 32h/tyg, uwzględniając elastyczny grafik i pracę hybrydową,

·         Szukasz ambitnych wyzwań i szybko się uczysz,

·         Interesuje Cię branża FMCG,

·         Znasz język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (co zweryfikujemy w trakcie rekrutacji).


To oferujemy

·         6 lub 12-miesięczny staż (który rozpocznie się od września 2022), dający możliwość realizacji ambitnego projektu dedykowanego specjalnie dla Ciebie,

·         Umowę zlecenie,

·         Elastyczne godziny pracy (możliwość łączenia studiów dziennych z pracą),

·         Wynagrodzenie w wysokości ok. 4000 zł brutto/m-c,

·         Kartę Mulitisport,

·         Atrakcyjne zniżki w sklepiku Unilevera.


Zapraszamy do aplikacji i nadsyłania CV do 17 czerwca. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: www.karierawunilever.pl oraz pracuj.pl.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.